Mevzuatlar

Ara
Mevzuat AdıMevzuat No
1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük97/9187
Arpa İhracatının Murakabesine Dair Nizamname2/12700
Ayakkabı Murakabe Nizamnamesi4/10086
Buğday İhracatının Murakabesine Dair Nizamname2/12698
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük2006/10218
Fındık İhracatının Murakabesine Dair Tüzük2/7217
Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname4/8807
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü2006/10757
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük2013/5552
Hudut Teşkilatının Vazifelerine ve Gümrük Muhafaza Teşkilatının Kaçakçılığın Men ve Takibi Hususunda Mıntıkalarındaki Valilerle Vazife Münasebetlerine Dair Nizamname2/1991
İhraç Mallarının Numunesine ve Satış Anlaşmasına Uygunluğunun Denetlenmesine Dair Tüzük6/5176
İpek - Suni İpek ve Karışık İpekli Kumaş Normları Nizamnamesi4/367
İpek ve Suni İpek Kadın Çorapları Standardı Hakkındaki Nizamname2/15266
İş Teftişi Tüzüğü7/17925
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü7/7583
İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük99/12591
İşkolları Tüzüğü83/7376
Kaput Bezlerinin Tip ve Vasıfları Hakkındaki Nizamname2/10576
Kooperatif Kontrolörleri ve Kooperatiflerin Kontrolörler Üst Kuruluşlar ve İlgili Teşekkül ve Müesseselerce Denetimi Hakkında Tüzük7/10643
Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük7/7522
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük84/8428
Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük7/4656
Pamukların Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük7/4331
Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük4/1283
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük7/7551
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğü98/10514
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Tüzüğü94/6002
Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındaki Tüzük3/14831
Ticaret Sicili Tüzüğü4/8604
Ticari İşletme Rehni Sicili Tüzüğü7/4776
Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük6/7677
Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü95/6593
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi4/8513
Umumi Mağazalar Tüzüğü84/8429
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü7/8602
Yerli Sınai Mamulatın İşaretlenmesi Hakkında Nizamname2/12690