T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 3 üncü maddesinin yirmi dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanarak hazırlanan 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ, 3/6/2017 tarihli ve 30085  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ ile Kanun kapsamında yapılandırılacak olan 31/3/2017 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olup, 27/5/2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacakların tutarının nasıl tespit edileceği, yapılandırılan alacağın taksitlendirilmesi, yapılacak başvurunun şekli ve süresi, başvurulara ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemler, ödeme süresi ve süresi içinde ödenmeyen taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler ile tecil edilen alacakların yapılandırılması hususlarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.
 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30/6/2017 günü mesai bitimine kadar ilgili idareye başvurmaları, Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.