T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)

06/06/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Muafiyeti Tebliği) (Seri No: 2) yayımlanmıştır.

 

06/06/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) yayımlanmıştır.
 
Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma giriş talebinde bulunulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma girecek diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma girecek sermaye malları ve diğer malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ve bu muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ’de düzenlenmiştir.
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak hallere ilişkin hükümlerinde yapılan değişiklikler ile Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazı ve dilekçelerde belirtilen talepler de göz önünde bulundurularak, günümüz şartları çerçevesinde özellikle engelli vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılmasının yanı sıra engelli araç ithalinde tek yetkili gümrük idaresi olan Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüne ilaveten Türkiye’nin coğrafi bölgeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, altı gümrük müdürlüğüne daha engelli araçlara ilişkin gümrük işlemleri yapma yetkisi verilmesini teminen iş bu Tebliğ yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Gümrük Muafiyeti Tebliği) (Seri No: 2) için Tıklayınız.